Dietetyk Natalia Szylka

nszylka@gmail.com

Dietetyk Gdańsk

Gdańsk, ul. Rakoczego
11- Cirrus Medical

Regulamin sklepu

REGULAMIN Dietetyk – Natalia Szylka


Niniejszy regulamin określa:
zasady korzystania z serwisu internetowego dietetyk-nataliaszylka.pl
zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego dietetyk-nataliaszylka.pl
prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
Rejestracja w serwisie lub złożenie zamówienia w Sklepie są równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.


§1 STRONY UMOWY
Sklep internetowy znajdujący się pod adresem dietetyk-nataliaszylka.pl (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez osobę fizyczną Natalia Szylka ul. Do Raduni 9, 83-330 Żukowo (zwany dalej Sprzedawcą). Kupującym, korzystającym z usług Sklepu może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zwany dalej Klientem).


§ 2 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU
Sprzedawca poprzez Sklep prowadzi sprzedaż planów dietetycznych. Strona internetowa Sklepu umożliwia składanie zamówień na jadłospisy oraz współpracę indywidualną bądź konsultacje wyszczególnione na stronie. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).


§ 3 WARUNKI ZAMÓWIENIA
Warunkiem składania zamówień poprzez Sklep jest wypełnienie formularza zakupu.
W trakcie zakupu Klient podaje następujące dane: imię i nazwisko oraz adres e-mail. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych uniemożliwia dokonanie przez Klienta zakupów w Sklepie.
Dokonując zakupu Klient:
akceptuje postanowienia regulaminu
wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym
w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności, a także wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy newslettera na podany przy zakupie adres e-mailowy
wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia, a za zgodą Klienta także w celu przekazywania informacji handlowych
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) o nowych produktach, akcjach promocyjnych sprzedawcy lub jego partnerów.
Klient może wypisać się z newslettera wysyłając stosowne oświadczenie na adres nszylka@gmail.com
Administratorem danych osobowych Klientów jest Natalia Szylka, ul. Do Raduni 9, 83-330 Żukowo. Dane osobowe przetwarzane i chronione są zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przetwarzania przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klienta oraz ich ochrony zawarte są w Polityce prywatności.
Warunkiem prawidłowej realizacji zlecenia przez Sprzedawcę jest wybór przez Klienta wybranego planu dietetycznego. W przypadku wątpliwości odnośnie doboru właściwego – istnieje możliwość skorzystania z darmowej konsultacji w tym zakresie – uzupełniając formularz w zakładce jadłospisy.
Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody na zdrowiu Klienta w przypadku, jeżeli dokonał on zakupu planu dietetycznego wbrew zaleceniom lekarskim, wskazaniom zdrowotnym, albo jeżeli Klient nie zasięgnął stosownej porady lekarskiej odnośnie ich zastosowania.


§ 4 CENA
Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena podana przy towarze w chwili złożenia zamówienia.
Na wszystkie zamówione w Sklepie towary Sprzedawca wystawia
na życzenie Klienta faktury VAT. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne
z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.
Za zamówione produkty Klient płaci przelewem na rachunek bankowy odbiorcy przy wykorzystaniu usługi dotpay.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa wskutek błędnego działania systemu informatycznego.
Klient może otrzymać rabat na produkty sprzedawane w Sklepie. Rabaty te nie podlegają łączeniu z oferowanymi aktualnie w Sklepie.


§ 5 ZAMÓWIENIE
Zamówienia można składać przez całą dobę poprzez stronę internetową Sklepu. Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia w ciągu 8 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 8.00-16.00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie do Kupującego wiadomości drogą mailową na adres podany przy rejestracji z informacją
o zaakceptowaniu zamówienia przez Sprzedawcę. W momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do przyjęcia oferty
i zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
W szczególnych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia. W sytuacji gdy zamówienie nie zostanie zrealizowane z winy Klienta, Sprzedawca jest uprawniony do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia.


§ 6 CZAS REALIZACJI
Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych. W szczególnych wypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. O zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca informuje Klienta drogą mailową.
Przygotowane przez Sprzedawcę plany dietetyczne dostępne są wysyłane
na adres email podany podczas zakupu. Sprzedawca wyraża zgodę na wydrukowanie przez Klienta zamówionego planu dietetycznego w celu stworzenia jego fizycznej kopii.


§ 7 WSPÓŁPRACA
W przypadku zakupu planu dietetycznego, możliwość ustalenia terminu pierwszej konsultacji następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy odpowiedniej kwoty za wybraną usługę.
Warunkiem prawidłowej realizacji zlecenia przez Sprzedawcę jest wybór przez Klienta wybranego planu dietetycznego i wypełnienie odpowiednich pól właściwych dla wybranego planu.
Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niekompletnego wypełnienia pól, a także za podanie informacji nieprawdziwych. Podanie przez Klienta informacji odnoszących się do jego stanu zdrowia jest dobrowolne, jednakże podanie ich ułatwi Sprzedawcy przygotowanie spersonalizowanego planu dietetycznego. W przypadku przeciwwskazań zdrowotnych po stronie Klienta, przed zakupem planu dietetycznego winien on zasięgnąć stosownej konsultacji lekarskiej.
Podczas współpracy obowiązuje możliwość nielimitowanego kontaktu ze Sprzedawcą
za pośrednictwem mediów społecznościowych (Facebook) oraz poczty elektronicznej. Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego odpisywania, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania wiadomości.
Przed rozpoczęciem współpracy Klient jest zobowiązany do przesłania aktualnych wyników badań datowanych na termin nie dłuższy niż 6 miesięcy wstecz.
W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta, zobowiązany jest on do przesłania Sprzedawcy razem z formularzem pacjenta zdjęć w bieliźnie lub obcisłych ubraniach w celu monitorowania postępów diety.
Po wypełnieniu przez Klienta formularzu wysłanego po opłaceniu danego planu, Sprzedawca wysyła Klientowi jadłospis w terminie do 10 dni roboczych.
Klient zobowiązany jest do przesyłana Sprzedawcy raportów z postępów w diecie
w terminie 7 lub 14 dni zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami na adres mailowy Sprzedawcy.
Klient wyraża zgodę na udostępnienie przez Sprzedawcę na portalach społecznościowych zanonimizowanych opinii wysłanych na jego adres poczty elektronicznej.
Wykupiony jadłospis można wykorzystać w indywidualnie określonym podczas konsultacji czasie, od jego otrzymania drogą mailową. W przypadku uzasadnionych przeszkód losowych zgłoszonych Sprzedawcy, może on wydłużyć okres jego wykorzystywania.
Sprzedawca nie wyraża zgody na dalsze przesłanie jadłospisów osobom trzecim, jak również udostępniania jadłospisów na forach internetowych i grupach znajdujących się
na portalach społecznościowych.
Efekt stosowania zaleceń/diety w dużej mierze zależy od Klienta. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za brak osiągniętych redukcji masy ciała, o jakiej była mowa podczas konsultacji.


§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Klient dokonujący zakupu jako konsument (osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość
za pośrednictwem Sklepu, może od umowy tej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot umowy.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy, przed jego upływem, odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłane jest na adres nszylka@gmail.com. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku:
świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu


§ 9 REKLAMACJE
Jeżeli zakup dokonywany jest przez Klienta będącego konsumentem, wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest odpowiedzialnością Sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.).
W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz Klienta będącego osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą):
Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z zawartą umową
Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Klient o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć
Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli Kupujący podał nieprawdziwe informacje podczas wypełniania formularza zamówienia.
W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient opisując stwierdzone niezgodności oraz sposób realizacji reklamacji winien zawiadomić o tym Sklep wysyłając stosowną informację na adres nszylka@gmail.com
Sprzedawca nie odpowiada za wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego wykonywania przez Kupującego ćwiczeń w oparciu o przygotowane przez Sprzedawcę plany treningowe.
Reklamacje płatności przy wykorzystaniu serwisu dotpay przyjmowane są w formie pisemnej na adres podany na stronie ????
i winny zawierać: adres e-mail płatnika, numer Płatności, kwotę płatności, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę płatności oraz nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność płatnika. Serwis dotpay zobowiązany jest
do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji
od Instytucji pośredniczących.


§ 10 PRAWA AUTORSKIE
Zawartość strony internetowej Sklepu oraz nazwa podlegają ochronie prawnej. Opisy, zdjęcia
i inne elementy tworzące serwis na stronie internetowej Sklepu stanowią własność Sprzedawcy lub zostały wykorzystane za zgodą podmiotów uprawnionych. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów ze strony Sklepu jest zabronione.
§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Sprzedawca informuje, że aby móc korzystać ze strony internetowej Sklepu komputer klienta i jego oprogramowanie powinny spełniać następujące wymagania: komputer
z dostępem do Internetu, z systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w wersji umożliwiającej prawidłowe składanie zamówień.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu spowodowanej usterkami technicznymi po stronie klienta, brakiem dostępu do Internetu przez użytkownika, a także posiadaniem przez Klienta nieodpowiedniego komputera lub systemu operacyjnego, a także wskutek działania siły wyższej.
Zgodnie z przepisami wyżej wskazanej ustawy Sprzedawca informuje, że umieszczanie przez Klienta na stronie internetowej Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw szczególnych.
Sklep jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu. Klient będzie uprzedzony
o każdorazowej zmianie Regulaminu.